Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Tuesday September 19th 2017

Modlitwy wymiar zbawczy

W stołecznym wydawnictwie „Rhetos” ukazała się właśnie książka związanego z Łodzią duszpasterza, O. Józefa Łągwy SJ, pt. Nadchodzi godzina… już jest. Rzecz dotyczy modlitwy.

O. Józef Łągwa SJ ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku od ks. Józefa Rozwadowskiego. Pełnił posługę w parafiach w Łodzi-Witowie, Wygiełzowie, Będkowie (przyczynił się tam do budowy domu parafialnego), Bełchatowie (gdzie rozpoczął wznoszenie nowego kościoła w Osiedlu Dolnośląska), Marzeninie (tu spowodował postawienie trzech kaplic w obrębie parafii), Okupie Wielkim, Grabi, Młodawinie Górnym. W 1983 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego – nowicjat odbył w Kaliszu i Toruniu. Pracował też w Szczecinie, Gdańsku-Wrzeszczu, Jastrzębiej Górze (gdzie zbudowane zostały największe nad polskim Bałtykiem organy). W latach 1998-2005 był przełożonym Domu Zakonnego i proboszczem w łódzkiej parafii p.w. Najświętszego Imienia Jezus, w której obecnie, po kilkuletniej przerwie, nadal działa. Prowadzi rekolekcje, wspomaga wspólnoty, kieruje oazami. Jest animatorem kultury chrześcijańskiej, twórcą Międzynarodowego Festiwalu „Słowo i Muzyka u Jezuitów” (piąta edycja tej imprezy zakończyła się niedawno). Z jego inicjatywy odbyło się w sumie ponad 200 koncertów – część z nich w naszym mieście.

Przedmiotem książki O. Józefa Łągwy jest teologia modlitwy w przekazie Jana Pawła II, a ściśle w przemówieniach, homiliach i orędziach wygłoszonych w trakcie odbytych w latach 1979-2002 pielgrzymek do Polski. Pielgrzymki te, i łącząca się z nimi wspólna z narodem modlitwa, stanowiły dowód duchowego patriotyzmu polskiego papieża. O. Łągwa postawił sobie za cel przybliżenie czytelnikowi owej teologii modlitwy, podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest modlitwa i jak według Jana Pawła II powinna być ona rozumiana oraz przeżywana. Teksty papieża zanalizował uwzględniając wielość wątków dotykających modlitewnej problematyki.

W papieskim przekazie treści odnośnie do modlitwy są wielowymiarowe – teologiczne, liturgiczne, hagiograficzne, moralne, historyczne, patriotyczne. W ujęciu Ojca Świętego modlitwa, będąca niezbędnym środkiem zbawczym i narzędziem umożliwiającym bliski kontakt z Bogiem, ma charakter integralny oraz wszechogarniający, gdyż obejmuje również rzeczywistość tego świata. Przenika obszary ekonomii i pracy, życia społecznego i polityki, techniki i komunikacji medialnej, kultury a także innych aspektów dotyczących życia wspólnoty narodowej i międzynarodowej.

Autor podzielił książkę na cztery rozdziały. W pierwszym określił adresata oraz tematykę teologii modlitwy w papieskim przekazie. Adresat orędzia to człowiek obdarzony sumieniem, zdolny do moralnego działania, współtworzący rodzinę, społeczeństwo, naród. Gdy się modli, otwiera serce na Boga.

Rozdział drugi przybliża objawienie modlitwy i jej wzory w przekazie papieskim. Sumienie, pozwalające odrzucać zło a wybierać dobro, stanowi miarę i normę autentyczności modlitwy, która winna być trynitarna (mieć wymiar modlitwy do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym). Dzięki zjednoczeniu z Bogiem człowiek odkrywa na nowo swoje miejsce w świecie.

Kolejny rozdział traktuje o modlitwie ustawicznej Kościoła w przekazie papieskim. Modlitwa jest powinnością wszystkich w Kościele, hierarchii i laikatu. Eucharystia – serce Kościoła, to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Wraz z Liturgią Godzin stanowi formę publicznej i nieustannej modlitwy Kościoła. Jako istotną formę pobożności postrzegać też trzeba modlitwę różańcową.

W ostatnim rozdziale mowa jest o modlitwie jako podstawowej, obok pracy, misji chrześcijanina, mającego wiele do zdziałania w obecnym świecie ogarniętym liberalizacją i laicyzacją życia społecznego, charakteryzującym się relatywizmem wartości i zagrożonym ofensywą cywilizacji śmierci.

O. Łągwa, wnikliwie komentując papieskie teksty, często operując cytatami, podkreśla, że w ujęciu Jana Pawła II modlitwa ma głęboki wymiar zbawczy i moc przenikania ludzkiej egzystencji. Omawiana książka zachęca do modlitwy, prowadzi zarazem do ogólniejszej refleksji religijnej, jak również skłania do gruntownego studiowania pism papieża, dziś już świętego.

Related Tags:

More from category

III Zlot Poetów

W łódzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Minerskiej (w gmachu i na terenie przyszkolnym) [Read More]

O służbach specjalnych III RP

 Wojciech Sumliński, znany (i swego czasu najbardziej w Polsce inwigilowany) dziennikarz śledczy, opublikował w tym [Read More]

„Baśnialooki” ciepłem emanujące

Nakładem oficyny Piktor Szlaski i Sobczak wydany został kolejny tomik łódzkiego poety, bibliotekarza i animatora [Read More]

Cześć Marysiu

Zbliża się sezon urlopowy, co dla czytelników książek (w Polsce wciąż jeszcze tacy są) oznaczać może [Read More]

Marszałka Imieniny ze skazą

W tym roku mija sto lat od powstania (z inicjatywy niegdysiejszego Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi) [Read More]

Interesting Sites

    Archives