Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Sunday September 22nd 2019

Co z naszą tożsamością?

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie opublikowało książkę z tekstami referatów wygłoszonych na V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Dziennikarz między prawdą a kłamstwem”, która odbyła się w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym 22. października 2012 r.

Konferencję, jak poprzednio, zorganizował Łódzki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Przypomnijmy, że wcześniejsze edycje poświęcone były m.in. manipulacji, granicom kompromisu, obronnie godności. Tym razem „na warsztat” wzięto destrukcję tożsamości. Wszystkie te zagadnienia tworzą pewien logiczny ciąg zmierzający z jednej strony do wnikliwej i wszechstronnej diagnozy rzeczywistości, w której media odgrywają niepoślednią rolę, z drugiej zaś – do szukania antidotum na niepokojące, często groźne zjawiska. Nie ma wątpliwości, że media tzw. głównego nurtu karmią dziś odbiorców papką informacyjno-propagandową, będącą często zręcznie spreparowaną mieszaniną prawdy i kłamstwa. Skutki tego widoczne są w zmianach powszechnej świadomości. Następuje destrukcja mentalna i duchowa jednostek, w konsekwencji rodzin i większych zbiorowości. Rozmywa się tożsamość chrześcijańska oraz narodowa. Tekst bpa Antoniego Długosza zatytułowany został Destrukcyjny wpływ mediów na rozwój i wychowanie człowieka. Media, przestawszy być dodatkiem do działania, a więc narzędziem do zdobywania wiedzy i wspierania rekreacji, stały się środowiskiem życia człowieka. Towarzyszą mu wszędzie i, jako swoista dyktatura, wpływają nieomal na wszystko. Coraz częściej dochodzi do „dzikiego wychowania” dzieci i młodzieży, dezorganizacji tradycyjnego procesu rozwojowego dorosłych, niszczone są relacje międzyludzkie. Świat wirtualny zaczyna być postrzegany jako rzeczywisty i odwrotnie. Wszystko jest względne i dozwolone, laickie i nihilistyczne poglądy wzmacniają hedonizm. Ratunkiem wydaje się tworzenie zdrowych środowisk medialnych.

Destrukcją tożsamości rodziny w mediach zajął się ks. dr Marek Dziewiecki. Propagowana obecnie karłowata wizja człowieka i jego natury – zauważa – redukuje go do seksualności, emocji i subiektywnego myślenia („każdy ma swoją prawdę”). Następuje destrukcja miłości. W relacji mężczyzna – kobieta utożsamiana jest ona z seksem, wolnym związkiem. Podejmuje się walkę z dobrą i szczęśliwą rodziną, bowiem właściciele destrukcyjnych mediów oraz ich finansowi i polityczni wspólnicy wiedzą, że jest ona najsilniejszą i najtrwalszą „partią polityczną”. Niszczenie tożsamości rodziny to sposób na podporządkowanie sobie społeczeństwa i „bezzakłóceniowe” sprawowanie władzy. O wzmacnianiu rodziny trzeba wiec myśleć nieustannie.

Niestety, nie przybył na konferencję i nie przesłał tekstu do książki prof. Andrzej Nowak, który miał mówić o destrukcji narodu. Natomiast na problemie Upadku czy trwania cywilizacji Zachodu skupił się prof. Zdzisław Krasnodębski. Mimo, że nikt rozsądny nie może kwestionować roli chrześcijaństwa w dziejach cywilizacji zachodniej, to jednak w dominującej dziś narracji twierdzi się, że nastąpiła zasadnicza transformacja oddzielająca nas od czasów, gdy Zachód był cywilizacją chrześcijańską, dokładniej – katolicką. Narodziła się rzekoma nowoczesność, związana z traktowaniem Boga nie jako aksjomatu, lecz jednej z wielu opcji. Za początek nowej ery politycznej przyjmuje się pokój westfalski. Ale głosi się też, że zaistniała druga mutacja cywilizacyjna w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy pojawiła się „nowa moralność” oraz psychodeliczna kultura. Ta ”druga nowoczesność” dociera do Polski. W pochrześcijańskiej Europie chrześcijanie coraz wyraźniej stają się mniejszością kulturową, z tym, że doszło nie tyle do „śmierci Boga”, ile „śmierci człowieka”. W „humanizmie animalnym” człowiek postrzegany jest w aspekcie cielesności, panuje przekonanie o subiektywizmie wartości, idea wolnego wyboru jest podstawą nowego ładu prawnego, w którym nie chodzi już o prawa moralne zakorzenione w naturze ludzkiej. Za fundamentalizm uchodzi przekonanie, że pewne rzeczy nie są w naszej dyspozycji, np. płeć, wyposażenie genetyczne, śmierć. Polska, podlegając wpływowi kultury zachodniej, „europeizuje się”, czyli dechrystianizuje. Potrzebą chwili staje się zdekonstruowanie mitu zachodniej cywilizacji. Powinniśmy odejść od naiwnego wyobrażenia „powrotu do Europy” i pielęgnować własną tradycję oraz kulturę.

Książka zawiera teksty innych jeszcze, ważnych wystąpień, nie da się ich tu szerzej zreferować. Red. Rafał Ziemkiewicz zwraca np. uwagę na dwie drogi wypierania się polskości. Są tacy, którzy odrzucają patriotyzm na rzecz myślenia o Europie i tacy, dla których istotna jest tylko własna korzyść. Prof. Andrzej Zybertowicz nawołuje do budowania nowych elit niepodległościowych, które mogłyby zahamować ów proces. Ks. Kazimierz Kurek postuluje nawet kształcenie liderów struktur podstawowych – parafii oraz gmin. Ks. dr Waldemar Kulbat naświetla destrukcyjną rolę wrogiej Kościołowi krytyki. Red. Ewa Polak-Pałkiewicz wspomina o używaniu przez komunistów i PO motłochu jako siły politycznej. Red. Joanna Lichocka podkreśla praktyczne znaczenie drugiego obiegu medialnego w zwalczaniu „wielkiej ściemy”.

Warto sięgnąć po te pokonferencyjne materiały. Dla „słabomyślnych” i „słabowolnych” – jak to sformułował w referacie wprowadzającym red. Krzysztof Nagrodzki – mogą być cennym wsparciem ideowym i duchowym. Dla wszystkich – okazją do konfrontacji poglądów oraz myślową inspiracją.

Previous Topic:
Next Topic:

More from category

Panie z bojowego szlaku

Na rynku czytelniczym pojawiła się, wydana nakładem warszawskiej oficyny Zona Zero, książka Agnieszki [Read More]

Łódź jest moją miłością

Z Urszulą Kowalską – poetką, publicystką, animatorką kultury, rozmawia Janusz Janyst – Ma Pani opinię [Read More]

Słynne ucieczki Polaków

Łódzka Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” systematycznie – na ogół dwa razy w [Read More]

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę [Read More]

Werliński uhonorowany

(przyczynek do historii łódzkiej sceny operowej) Tenor Roman Werliński, były solista Teatru Wielkiego w Łodzi, [Read More]

Interesting Sites

    Archives